}

Bygg

Markedsområde bygg leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor bygg, industri, lysdesign og energi.

ECT består av engasjerte ansatte med et bredt faglig spekter innen elektroteknikk. Vi jobber kontinuerlig med å ligge i front av god prosjekteringspraksis og bidrar sterkt i prosjekter med faglig tyngde og løsning av komplekse problemstillinger. Med over 25 år i bransjen er vi en foretrukken samarbeidspartner for flere av de største byggherrene.

Våre oppdragsgivere omfatter offentlige og private byggherrer innenfor bygg, anlegg og industri. Vi håndterer oppdrag i varierende størrelser og omfang, herunder næringsarealer, kontor, boligkomplekser, industri, helse og omsorg, skole, barnehage, parker og byrom.

Vi har bred fagkompetanse innen blant annet:

 • Byggherre anbud
 • Budsjettering for byggherre, elektroinstallatører og totalentreprenører
 • Tilstandskontroll og verdivurdering av eksisterende anlegg
 • Tredjemanskontroll av større byggeprosjekter
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Utarbeidelse av drift og vedlikeholdsinstrukser

Tverrfaglig samarbeid er essensielt for å oppnå et godt sluttresultat. Gjennom mange store prosjekter har ECT svært god erfaring med tverrfaglig koordinering, samarbeid og ivaretagelse av grensesnitt mot andre faggrupper.

ECT er en fremtidsrettet bedrift og følger med i nye markedsområder og vi tilegner oss hele tiden nødvendig kompetanse innen elektroteknikk. Dette omfatter blant annet kompetanse innen solcelleteknikk, ladesystemer for elbil og miljøstasjoner. 

Godkjenninger

 • NS-EN ISO - 9001 Kvalitetsstyring
 • NS-EN ISO - 14001 Miljøstyringssystemer
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett i hht PBL §98a.
 • TransQ - godkjent som leverandør til transportorganisasjonene i Norden.
 • Sellicha - godkjent som leverandør til den nordiske energisektoren.
 • Ahcilles - godkjent som leverandør til olje og gass sektoren.
 • StartBANK - godkjent som leverandør til bygg- og anleggsbransjen i Norden
Rådgivning

 

Vi bistår våre oppdragsgivere i alle planfaser fra skisseprosjekt til 'Som bygget dokumentasjon og garantibefaringer'.

Vi utarbeider kravspesifikasjoner, anbudsdokumenter og har oppfølging i byggetiden.

Vi planlegger alle våre oppdrag slik at det skapes forutsigbarhet mot oppdragsgiver og samarbeidspartnere. Det å synliggjøre frister og forventninger er en forutsetning for en vellykket gjennomføring.

Prosjektledelse

 

Våre prosjektledere tar ansvar for å lede hele prosessen fra målformulering til ferdig anlegg. Prosjektlederne har fokus på planlegging og vet at dette er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Planlegging er en avgjørende faktor for effektiv styring av økonomi, fremdrift og ressurser.

Kontroll

 

ECT AS har utviklet et eget system for kontroll, basert på vår erfaring for at det er behov for systematikk i denne type prosjekter.  Det utvikles faste prosedyrer og rutiner for kontrollvirksomheten. ECT AS har systemer for flere typer kontroll. Vi gir her en kortfattet oversikt over hva som kan tilbys:

Tilstandskontroll med oppdatering av tegninger og dokumentasjon

Sikkerhetskontroll

Internkontroll av elektriske installasjoner

Byggherrekontroll

Verdivurdering av anlegg/takst

Forhold knyttet til EM-felter

Byggeledelse

 

Dagens byggeprosjekter får mer og mer kompliserte tekniske installasjoner.

Vi tilbyr byggeledelse for å ivareta oppdragsgivers interesser i kontrakten mot entreprenør, samt følge opp kvaliteten på entreprenørens arbeider.

De tekniske installasjonene er nerven i et bygg/anlegg og en forutsetning for at bygget skal kunne fungere optimalt. Vår jobb er å sikre nettopp dette.

Våre ansatte håndterer prosjektering og oppfølging av alle typer elektrotekniske anlegg og har den nødvendige kompetansen innen aktuelle fagområder:

 

BIM innebærer at hele bygget med tilhørende tekniske installasjoner simuleres i 3D, samt at hvert enkelt objekt får tildelt essensiell informasjon som entydig beskriver objektets egenskaper og kvaliteter. BIM effektiviserer arbeidet på byggeplass ved å begrense feil og sikre informasjonsflyt slik at fremdriftsplaner og kostnadsrammer overholdes. I et BIM-prosjekt digitaliseres all informasjon som benyttes på arbeidstegninger, mengdelister og videre i FDVU. Alle involverte aktører, både prosjekterende, entreprenører, leverandører og byggherre benytter BIM-modellen for å koordinere sine arbeider både under oppføring og i driftsperioden. ECT har kompetansen som kreves og benytter til enhver tid den mest egnede programvaren for utarbeidelse av BIM-modeller i henhold til buildingSMART.

ECT har sentral godkjenning for ansvarsrett med prosjektering av brannalarm i tiltaksklasse 3.
Vi har flere ansatte som er sertifisert etter FG-750 Automatiske brannalarm anlegg (NS3960) og vi har bred erfaring med komplekse tekniske anlegg.

 

Flere av våre medarbeidere jobber jevnlig med å følge opp prosjekter på vegne av byggherre. Oppgavene går ut på å kontrollere arbeidene og å følge opp fremdrift og leveranser, samt behandling av endringskrav fra entreprenør.

ECT jobber i prosjekter der vi er bindeleddet opp mot Netteiere og andre eiere av forsyningsanleggs. Vi har god erfaring med å bistå utbygger som skal tilkoble seg til Netteiere sine anlegg og omregulering ved store bygge prosjekter.  For utbyggere gir vi rådgivning og prosjekterings tjenester ved omlegging av eksisterende anlegg. Vi tilrettelegger forsyning til prosjektene slik at utbygger får en kostnadsoptimal utnyttelse av løsningene.

Effektive og riktig tilpassede heis- og transportanlegg er viktige deler i dagens bygg. ECT utarbeider kravspesifikasjoner for de fleste typer heis- og transportanlegg. Dette kan omfatte heiser for kontor og industri, brannheiser og alle typer hjelpemidler for handicappede, samt rulletrapper og forskjellige typer løftebord. Vi har også erfaring med spesielle anlegg, som for eksempel skråheiser, og står til tjeneste med å finne riktig løsning for ditt behov.

 

ECT har bred kompetanse på jordingsanlegg. Vi har fokus på et optimalt anlegg for formålet og ivareta de krav som ligger til grunn. I dagens samfunn er det blitt viktig å vurdere jordingsanleggene opp mot EMC utfordringer. ECT har flere medarbeidere som har spisskompetanse innenfor dette området.

Dette anlegget er byggenes aller viktigste infrastruktur, som har til oppgave å forsyne alle byggets funksjoner med elektrisk strøm. Planleggingen skjer i nært samarbeid med oppdragsgiver, byggets brukere og planleggere og leverandører av byggets tekniske systemer. Med siktemål å skape en infrastruktur som er effektiv, estetisk og økonomisk riktig, og først og fremst tilpasset byggets virksomhet og drift. I tidligfase i planleggingen er oppgavene våre å sørge for at det settes av nødvendig plass på riktige steder for el-tavler og føringsveier, samt avdekke behov og bestemme prinsippløsninger. Detaljer utformes i detaljprosjektering og kontrolleres i hht kontrollsystem.

Riktig bruk av lys hever prosjektets kvalitet! Lysdesign er naturlig og kunstig lys i harmoni med omgivelsene. Teknikk, estetikk, funksjon og persepsjon kombineres for å skape optimale løsninger, samtidig som brukernes behov står i fokus. Våre lysdesignere har god erfaring med å jobbe i alle deler av prosjektet, fra konsept til detaljering. Tverrfaglighet og tett samarbeid med andre fagområder skaper gode relasjoner og de beste løsningene.

ECT har sentral godkjenning for ansvarsrett med prosjektering av nødlys og ledesystemer i tiltaksklasse 3. ECT har bred erfaring med prosjektering av nød og ledelysanlegg.

Som en foretrukken samarbeidspartner for mange byggherrer og flere av de store konsulentselskapene kan vi vise til erfaring med prosjektledelse hos mange av våre ansatte. Med fokus på kundens behov og nødvendig detaljeringsgrad samt fremdrift i prosjekter.

ECT AS har lang og bred erfaring i prosjektering av både reserve- og nødstrøms anlegg. Disse kan bestå av dieselaggregater eller UPS-anlegg i fellesskap eller hver for seg. Det kan være en enkel UPS for en liten server, eller store redundante løsninger i mer kompliserte anlegg. Et reservestrøms anlegg er en forsikring for at driftskritiske anlegg ikke stopper opp ved nettutfall.

IKT-anleggene i prosjektene blir mer og mer kompliserte, og ECT AS har flere dyktige medarbeidere som ivaretar disse installasjonene i tråd med oppdragsgivers ønske. ECT bistår med råd i valg av løsninger, både når det gjelder utstyr og kablingsstruktur. Råd gis med basis i gjeldende forskrifter og normer.
I tillegg til prosjektering av strukturerte kablingssystemer prosjekterer vi også følgende anlegg:
•         Porttelefonanlegg
•         Alarm og signalanlegg, innbrudd – adgangskontroll – ITV
•         Audiovisuelle anlegg
•         Teleslyngeanlegg
•         BUS-systemer