}

Elkraft Lavspent

Dette anlegget er byggenes aller viktigste infrastruktur, som har til oppgave å forsyne alle byggets funksjoner med elektrisk strøm. Planleggingen skjer i nært samarbeid med oppdragsgiver, byggets brukere og planleggere og leverandører av byggets tekniske systemer. Med siktemål å skape en infrastruktur som er effektiv, estetisk og økonomisk riktig, og først og fremst tilpasset byggets virksomhet og drift. I tidligfase i planleggingen er oppgavene våre å sørge for at det settes av nødvendig plass på riktige steder for el-tavler og føringsveier, samt avdekke behov og bestemme prinsippløsninger. Detaljer utformes i detaljprosjektering og kontrolleres i hht kontrollsystem.