}

Infrastruktur

Infrastruktur leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor jernbane, sporvei, vei, lysdesign og energi.

ECT Infrastruktur består av ca 50 engasjerte ansatte med et bredt faglig spekter innen elektroteknikk. Vi jobber kontinuerlig med å ligge i front av god prosjekteringspraksis og bidrar sterkt i prosjekter med faglig tyngde og løsning av komplekse problemstillinger. Med over 25 år i bransjen er vi en foretrukken samarbeidspartner for flere av de største byggherrene.

Vi håndterer oppdrag i varierende størrelser og omfang, herunder sporvei, vei, jernbane, koblingsstasjoner og høyspenningsanlegg. Vi har bred fagkompetanse innen blant annet:

 • Transformator, koblingsstasjoner og likerettere
 • Høyspenningsanlegg
 • Lavspenningsanlegg
 • Kontaktledning- og strømskinneanlegg
 • Teleanlegg
 • Signal og sikringsanlegg
 • Styring, regulering og overvåkning (SRO)
 • Jordingsanlegg
 • EMC-beregninger
 • 3D-prosjektering og modellering
 • Prosjekt- og byggeledelse

ECT er en fremtidsrettet bedrift og følger med i nye markedsområder og vi tilegner oss hele tiden nødvendig fremtidsrettet kompetanse innen elektroteknikk. Dette omfatter blant annet kompetanse innen solcelleteknikk, ladesystemer for elbil og miljøinstallasjoner.

Tverrfaglig samarbeid er essensielt for å oppnå et godt sluttresultat. Gjennom mange store prosjekter har ECT svært god erfaring med tverrfaglig koordinering, samarbeid og ivaretagelse av grensesnitt mot andre faggrupper.

 

Godkjenninger

 • NS-EN ISO - 9001 Kvalitetsstyring
 • NS-EN ISO - 14001 Miljøstyringssystemer
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett i hht PBL §98a.
 • TransQ - godkjent som leverandør til transportorganisasjonene i Norden.
 • Sellicha - godkjent som leverandør til den nordiske energisektoren.
 • Ahcilles - godkjent som leverandør til olje og gass sektoren.
 • StartBANK - godkjent som leverandør til bygg- og anleggsbransjen i Norden
Rådgivning

 

Vi bistår våre oppdragsgivere i alle planfaser fra skisseprosjekt til 'Som bygget dokumentasjon og garantibefaringer'.

Vi utarbeider kravspesifikasjoner, anbudsdokumenter og har oppfølging i byggetiden.

Vi planlegger alle våre oppdrag slik at det skapes forutsigbarhet mot oppdragsgiver og samarbeidspartnere. Det å synliggjøre frister og forventninger er en forutsetning for en vellykket gjennomføring.

Prosjektledelse

 

Våre prosjektledere tar ansvar for å lede hele prosessen fra målformulering til ferdig anlegg. Prosjektlederne har fokus på planlegging og vet at dette er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Planlegging er en avgjørende faktor for effektiv styring av økonomi, fremdrift og ressurser.

Kontroll

 

ECT AS har utviklet et eget system for kontroll, basert på vår erfaring for at det er behov for systematikk i denne type prosjekter.  Det utvikles faste prosedyrer og rutiner for kontrollvirksomheten. ECT AS har systemer for flere typer kontroll. Vi gir her en kortfattet oversikt over hva som kan tilbys:

Tilstandskontroll med oppdatering av tegninger og dokumentasjon

Sikkerhetskontroll

Internkontroll av elektriske installasjoner

Byggherrekontroll

Verdivurdering av anlegg/takst

Forhold knyttet til EM-felter

Byggeledelse

Dagens byggeprosjekter får mer og mer kompliserte tekniske installasjoner.

Vi tilbyr byggeledelse for å ivareta oppdragsgivers interesser i kontrakten mot entreprenør, samt følge opp kvaliteten på entreprenørens arbeider.

De tekniske installasjonene er nerven i et bygg/anlegg og en forutsetning for at bygget skal kunne fungere optimalt. Vår jobb er å sikre nettopp dette.

Våre ansatte håndterer prosjektering og oppfølging av alle typer elektrotekniske anlegg og har den nødvendige kompetansen innen aktuelle fagområder:

Vi har bred erfaring med prosjektering av banestrømforsyningsanlegg. Fagområdet innebærer dimensjonering og beregning av nødvendig energiforsyning og kortslutningsstrømmer for en banestrekning, samt plassering og koordinering av sonegrensebrytere og styringsanlegg.

 

Flere av våre medarbeidere jobber jevnlig med å følge opp prosjekter på vegne av byggherre. Oppgavene går ut på å kontrollere arbeidene og å følge opp fremdrift og leveranser, samt behandling av endringskrav fra entreprenør.

 

For å sikre effektiv og god prosjektering benytter ECT seg av de beste tilgjengelige programvareverktøyene til enhver tid. Dette medfører at vi ofte ligger i front av markedet og følger opp endringer i metoder og teknikker innen prosjektering i 3D, innhenting av laserdata og behandling av stikningsdata. Vi har også egenutviklede programvarer for dimensjonering og dokumentasjon av åk og master for jernbanen.

 

ECT jobber med distribusjonsanlegg for elverk og jernbaneverket. For disse jobber vi med prosjektering, byggeledelse og prosjekt gjennomføring. I tillegg så arbeider vi for utbygger av nybygg og ved endringer av grensesnitt mot elverksanlegg for å ivareta byggherrens interesser. Beregninger av slike anlegg gjøre i kundes beregningsprogram eller egenanskaffede program.  Distribusjonsanlegg omfatter både lav- og høyspentanlegg.

 

Ved prosjektering og spesifisering av utstyr i anlegg med krevende elektromagnetiske forhold, kan vi utføre beregninger og prosjektering av tiltak for å minimere elektromagnetiske forstyrrelser og oppnå EMC kravene stilt av følsomme utstyr og systemer.

 

Koordinering av føringsveier for flerfaglige utbygginger krever inngående kunnskap om fagbehov og kartlegging av infrastruktur. Som tverrfaglige rådgivere innen elektroteknikk stiller ECT med spisskompetanse innen aktuelle behov og metoder for å tilfredsstille nødvendige krav til føringer. Vi har også lang erfaring med koordinering av føringsveier mot konstruksjon og andre fagområder, samt flere etater.

 

Prosjektering av høyspenningsanlegg er selve nerven for alt som forsynes med strøm fra Infrastruktur til bygg og industri. Langsgående 22kV sørger for at det er mulig å drifte jernbane. Høyspenning som sørger for også for at det er mulig å få lys og varme i de tusen hjem.Vi har god ekspertise innen beregning av koblingsanlegg, samt krav til disse innen sikkerhet og isolasjon.

 

ECT har bred kompetanse på jordingsanlegg. Vi har fokus på et optimalt anlegg for formålet og ivareta de krav som ligger til grunn. I dagens samfunn er det blitt viktig å vurdere jordingsanleggene opp mot EMC utfordringer. ECT har flere medarbeidere som har spisskompetanse innenfor dette området.

 

Vi har svært dyktige medarbeidere som er erfarne innen dimensjonering av kontaktledningsanlegg både på høyhastighetsbaner og ombygginger av eksisterende anlegg. For å prosjektere effektivt og tverrfaglig har vi kompetanse på leveranser i 3D, samt benyttelse av automatiserende programvare for å redusere nødvendig som går med under planlegging.

Med tverrfaglige ansatte kan vi koordinere plasseringer av arbeidsområder og beregninger av returkrets.

Prosjektering av 50Hz strømforsyning til anlegg som teleanlegg, signalanlegg, sporvekselvarme, Belysningsanlegg, KL-brytere, stasjonsinstallasjoner og beredskapsanlegg inngår i lavspenningsprosjektering. Lavspentanlegget er spesielt sentralt i blant annet tunneler der det er omfattende installasjoner knyttet til beredskap og sikkerhet. Beregninger av kapasitet i UPS systemer utføres i forhold til krav som stilles til sikkerhet og redundans.

ECT har solid erfaring med vurderinger og prosjektering av lavspent. Denne erfaringen tas nå videre i Intercity parsellene som nå er under planlegging. 

Riktig bruk av lys hever prosjektets kvalitet! Lysdesign er kunstig lys i harmoni med omgivelsene. Teknikk, estetikk, funksjon og persepsjon kombineres for å skape optimale løsninger, samtidig som brukernes behov står i fokus. Våre lysdesignere har god erfaring med å jobbe i alle deler av prosjektet, fra konsept til detaljering. Tverrfaglighet og tett samarbeid med andre fagområder skaper gode relasjoner og de beste løsningene.

Ved hjelp av egenutviklet programvare for dimensjonering av åk, samt bransjestandard programvare kan vi dokumentere nødvendig kapasitet av master og åk.

 

Som en foretrukken samarbeidspartner for mange byggherrer og flere av de store konsulentselskapene kan vi vise til erfaring med prosjektledelse hos mange av våre ansatte med fokus på kundens behov og nødvendig detaljeringsgrad samt fremdrift i prosjekt

For å ivareta sikkerheten er anlegg for trikk/t-Bane og tog utrustet med sikringsanlegg. ECT AS har flere års erfaring med å prosjektere endringer i eksisterende sikringsanlegg for Sporveien og Bane Nor. Vi har også erfaring med å prosjektere nye jernbanestrekninger med nye sikringsanlegg.

Prosjektene kan variere fra en liten endring i eksisterende infrastruktur til store nybygginger. Felles for all prosjekteringen er at krav i teknisk regelverk må følges. I tillegg må grensesnittene for andre fag være ivaretatt. ECT AS har høyt fokus på grensesnitt og tverrfaglig prosjektering som gjør oss til en av de ledede aktørene for prosjektering av sikringsanlegg.

ECT jobber med Likeretter, transformator og koblingsstasjoner med både innfor prosjektering, byggeledelse og verifisering av anlegg. Dette gjelder for anlegg for Elverk, kraftselskaper, Jernbaneverket og andre eiere av høyspent stasjonsanlegg.

 

For å sikre at effektiv styring og regulering av anlegg oppnås, har vi mange ansatte med inngående praktisk erfaring om SRO. Dette sikrer at vi kan forslå løsninger som ivaretar byggherres behov og ønsker og samtidig ivaretar prosjektering av anlegg som unngår problemer med anlegg med komponenter som har menge leverandørkomponenter.

Teletekniske anlegg til jernbane består av radionett for GSM-R, Nødnett og MIT aktører (Telenor, Telia, ICE), Transmisjonsnett/NGN nett for dataoverføring, kundeinformasjon og kameraanlegg på stasjoner, adgangskontrollanlegg og et omfattende kabelanlegg for disse anleggsdelene.

Det er mange aktører og leverandører knyttet til disse anleggene. ECTs koordinerer mot alle disse aktørene og prosjekterer blant annet kabelanlegg, telerom, strømforsyning som er skreddersydd for at anleggene skal fungere optimalt. ECT har lang erfaring med oppdrag knyttet til teleanlegg for blant annet jernbane.         

Flere av våre ansatte har praktisk erfaring med prosjektering og montering av togvarmeanlegg og kan stille med kunnskap innen nødvendig dimensjonering, samt reelle bruksbehov av anlegg. Dette gir byggherre trygghet i at endelig anlegg er egnet for formålet møter regelverk og normkrav.